Read more about the article หุ้นTTW เพราะน้ำคือชีวิต
มีอยู่ธุรกิจหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่งยวด ซึ่งหากไม่นับผู้ให้บริการหลัก ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐผมกำลังพูดถึงหุ้นTTW

หุ้นTTW เพราะน้ำคือชีวิต

         ความจริงแล้ว ไม่ว่ายุคไหน อย่างน้อยที่สุดมนุษย์จะต้องมีความต้องการในเรื่องปัจจัยพื้นฐาน ทั้งสิ้น 4 ประการ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งถึงแม้ในปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการในปัจจัยที่ 5 6 หรือ มากกว่านี้ ในท้ายที่สุดมนุษย์ยังไงก็ต้องมีความต้องการปัจจัย 4 ประการแรก ในแบบที่ยากจะปฏิเสธ และเมื่อมองปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เชื่อมโยงกับธุรกิจ กับการลงทุน โดยเฉพาะในหุ้นเอง ก็มีธุรกิจที่ผลิต จำหน่าย ให้บริการ เกี่ยวกับอาหาร ที่อยู่อาศัย…

Continue Readingหุ้นTTW เพราะน้ำคือชีวิต