Read more about the article หุ้นแนวESG
เจ้าของธุรกิจคนหนึ่ง ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ และเริ่มหันมาลงทุนกับบริษัทที่ดี มีความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม คือที่มาของหุ้นแนวESG

หุ้นแนวESG

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีที่มาจากการที่เทคโนโลยี มีประสิทธิภาพมากมายมหาศาล ส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมไทยซึ่งแต่เดิมยังดำเนินชีวิตแบบพื้นฐาน  เป็นสังคมเกษตรกรรม ที่ค้าขายสินค้าเกษตรเป็นหลัก โดยนับตั้งแต่เราได้เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้งความเป็นอยู่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นในแบบทุนนิยมที่พ่วงแนวความคิดวัตถุนิยมอย่างไม่ต้องสงสัย ทำให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารของบริษัทหลายแห่ง ต่างคนก็ต่างมุ่งแสวงหาแต่เพียงผลกำไร โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรอบมากนัก ก่อให้เกิดปัญหาและข้อขัดแย้งตามมามากมาย และเพื่อให้นักลงทุนไทยที่ถือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจคนหนึ่ง ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ และเริ่มหันมาลงทุนกับบริษัทที่ดี มีความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมดีและสังคมดีในทางอ้อม เหตุผลเหล่านี้ คือที่มาของบทความ  หุ้นแนวESG ในวันนี้ครับ รู้จักESG ESG ย่อมาจาก Environmental,Social and Governance หมายความว่า…

Continue Readingหุ้นแนวESG