Read more about the article ข้าราชการและการลงทุน
ข้าราชการน้ำดีเหล่านี้ มีเงินทองใช้ไม่ขาด จนกระทั่งมีความสุขกับการใช้ชิวิต โดยไม่ต้องทุจริต และนี่ จึงเป็นที่มาของบทความ ข้าราชการและการลงทุน

ข้าราชการและการลงทุน

  นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้าราชการไทยมักตกเป็นเป้าโจมตีจากผู้คนในสังคมในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่เสมอ ซึ่งความจริงและในปัจจุบันก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า สิ่งเหล่านี้ยังวนเวียนเป็นวงจรอุกาบาตร แบบไม่รู้จบ จะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ บ้างก็อ้างว่า เงินเดือนน้อย ไม่พอใช้ จึงต้องคอร์รัปชั่น บ้างก็มีวิธีคิดว่า ยิ่งมีอำนาจในแวดวงข้าราชการมาก ๆ ยิ่งมีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากการพิจารณาอนุญาตภายใต้อำนาจของตน ซึ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ ไม่ได้มีเจตนากล่าวหาว่าร้ายข้าราชการน้ำดี ที่ตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ผมกลับมีความคิดว่าจะทำอย่างไร ให้ข้าราชการน้ำดีเหล่านี้ มีเงินทองใช้ไม่ขาด จนกระทั่งมีความสุขกับการใช้ชิวิต โดยไม่ต้องทุจริต และนี่ จึงเป็นที่มาของบทความ ข้าราชการและการลงทุนครับ ข้าราชการลงทุนได้ด้วยเหรอ? ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการลงทุน ผมขอเล่าถึงเจตนาก่อนว่า ผมมีความตั้งใจที่จะให้ข้าราชการคนรุ่นใหม่…

Continue Readingข้าราชการและการลงทุน