Read more about the article การแบ่งประเภท กองทุนรวม จำเป็นต้องทราบเพื่อช่วยตัดสินใจในการลงทุน
การแบ่งประเภท กองทุนรวม จำเป็นต้องทราบเพื่อช่วยตัดสินใจในการลงทุน

การแบ่งประเภท กองทุนรวม จำเป็นต้องทราบเพื่อช่วยตัดสินใจในการลงทุน

กองทุนรวมมีอยู่หลายประเภท เกณฑ์ในการแบ่งก็หลากหลาย แต่เราจำเป็นต้องรู้ไว้ทั้งหมดกลั้นใจสักนิด แม้เราจะไม่ได้ลงทุนครบทุกประเภท แต่ก็ควรรู้รายละเอียดไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสับเปลี่ยน และปรับแผนการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต แบ่งตามลักษณะการซื้อขายกองทุนเปิด - กองทุนปิด แบ่งตามระดับความเสี่ยงความเสี่ยงต่ำมาก: กองทุนรวมตลาดเงิน, กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นความเสี่ยงต่ำ: กองทุนรวมตราสารหนี้ (ระยะสั้น, ระยะยาว)ความเสียงกลาง: กองทุนรวมผสมความเสี่ยงสูง: กองทุนรวมตราสารทุนความเสี่ยงสูงมาก: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน,กองทุนรวมสินค้า โภคภัณฑ์ (ทองคำ, น้ำมัน) กองทุนรวมพิเศษกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ทางภาษี (LTF, RMF) - กองทุน ETF - กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนที่ลงทุนในกองทุน…

Continue Readingการแบ่งประเภท กองทุนรวม จำเป็นต้องทราบเพื่อช่วยตัดสินใจในการลงทุน