Read more about the article กองทุนรวม กับระยะเวลา มีผลในการลงทุน ของท่านหรือไม่อย่างไร
กองทุนรวม กับระยะเวลา มีผลในการลงทุน ของท่านหรือไม่อย่างไร

กองทุนรวม กับระยะเวลา มีผลในการลงทุน ของท่านหรือไม่อย่างไร

การลงทุนแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายการลงทุนของเราเป็นการลงทุน ระยะไหนจึงจะรู้ว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหน และลงทุนอย่างไรดีเพราะการลงทุนแต่ละประเภทสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะ เวลาต่างกัน เช่นการลงทุนตราสารหนี้และตราสารทุน สามารถให้ผลตอบแทน ที่ดีในระยะสั้นได้การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ จะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว คำถามสำคัญที่ต้องถามตัวเองคือ เรารีบใช้เงินแค่ไหน? เรารับความเสี่ยงได้แค่ไหน ความเสี่ยงที่เรารับได้ขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร เช่น อายุ ความแน่นอนของรายได้ความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนนิสัยในการลงทุน เราสามารถประเมินความเสี่ยงที่เรารับได้คร่าวๆ จากระดับความสำคัญและระยะเวลาของแต่ละเป้าหมาย โดยความเสี่ยงที่เราวัดได้นี้เราจะนำไปเลือกกองทุน หรือระดับ ผลตอบแทนที่คาดหวัง ตามนี้ - เป้าหมาย…

Continue Readingกองทุนรวม กับระยะเวลา มีผลในการลงทุน ของท่านหรือไม่อย่างไร