กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้ คืออะไร และประเภทของตราสารหนี้มีอะไรบ้าง

ตราสารหนี้คืออะไรก่อนจะรู้จักกองทุนรวมตราสารหนี้ก็ต้องรู้จักตราสารหนี้กันได้ยินคำว่าหนี้อย่าเพิ่งวิ่งหนีไปก่อนเพราะการลงทุนตราสารหนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นลูกหนี้แต่จะเป็นเจ้าหนี้เก็บต้นเก็บดอกจากคนอื่นต่างหาก

ตราสารหนี้ คือการที่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ขอกู้ยืมเงินจากเราๆ นักลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งและกำหนดว่าจะให้ดอกเบี้ยเราเท่าไรแล้วออกเป็นตราสารให้เมื่อเราลงทุนในตราสารหนี้หรือลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้

เราจึงมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการนั้นๆ และเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนดการลงทุนในตราสารหนี้ของภาครัฐและเอกชน จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันออกไป เช่น หากลงทุนในตราสารหนี้ของรัฐบาลก็จะมีความเสี่ยงต่ำมาก

และจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นหากลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนแต่ก็ยังถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ความสี่ยงสูง เช่น หุ้น มักจะมีสัดส่วนลงทุนในตราสารหนี้ด้วยเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของกองทุน

ตราสารหนี้ประเภทต่างๆ
ตั๋วเงินคลัง
อายุ : ไม่เกิน 1 ปี
ออกโดย : กระทรวงการคลัง (รัฐบาล)
การจ่ายดอกเบี้ย : 1 ปีขึ้นไป

พันธบัตรรัฐบาล
อายุ : 1 ปีขึ้นไป
ออกโดย : กระทรวงการคลัง (รัฐบาล)
การจ่ายตอกเบี้ย : จ่ายคงที่ ปีละ 2 ครั้ง

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
อายุ : 1 ปีขึ้นไป
ออกโดย : รัฐวิสาหกิจ
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายคงที่ ปีละ 2 ครั้ง

หุ้นกู้
อาย :1 ปีขึ้นไป (ถไม่ถึง 1ปี เรียกว่า หุ้นกู้ระยะสั้น)
ออกโดย : บริษัทเอกชน
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายสม่ำเสมอตามที่บริษัทกำหนด

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #กองทุนรวม #สมัครเว็บคาสิโน

Table of Contents