กองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศ Ep.2

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการลงทุนกับกองทุนรวมที่ลงทุนทำประเทศก็ คือความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางกองทุนก็อาจจะมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ ทำให้เราใจชื้นขึ้นมาบ้างวิธีการป้องกันความเสี่ยง อาจทำได้โดยการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าหรือกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนกลางไว้เมื่อได้ผลประกอบการมาก็ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตั้งไว้นี้มาแลกเป็นเงินบาทให้ผู้ลงทุนโดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 1. ป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน (Fully Hedged)
  ผลตอบแทนที่ได้มาทั้งหมดจะคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
  ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าถ้าเงินบาทแข็งค่าในช่วงที่เราแลกผลตอบแทนกลับมา
  เราก็จะไม่ขาดทุนมากแต่ถ้าเงินบาทอ่อนในช่วงที่เราแลกผลตอบแทนกลับมา
  ก็อาจจะได้ผลตอบแทนน้อยกว่า กรณีที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
 2. ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน (Partial Hedged) บางกองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงไว้บางส่วน
  คือจะใช้อัตรา
  แลกเปลี่ยนที่กำหนดล่วงหน้ากับเงินเพียงบางส่วนส่วนที่เหลืออาจให้แลกคืนด้วยอัตราแลกเปลี่ย
  นจริงในขณะนั้นเพื่อให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทที่อ่อนบ้างหรือถ้า
  ผู้จัดการกองทุนเห็นว่า ค่าเงินของประเทศที่ไปลงทุนอ่อนลงหรือเงินบาทแข็ง
  จนส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนผู้จัดการกองทุนก็จะเข้าไปช่วยปรับสัดส่วนตามที่เห็นสมควร
 3. ไม่ป้องกันความเสี่ยงไว้เลย (Non-hedged) สำหรับคนที่ค่อนข้างแน่ใจว่า
  ค่าเงินบาทมีแนวโน้มจะอ่อนในช่วงระยะเวลาที่ลงทุนอาจจะเลือกไม่ป้องกันความเสี่ยงเลยซึ่งจะ
  ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริงในช่วงเวลาที่แลกผลตอบแทนกลับมาทั้งหมด

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #กองทุนรวม #ป๊อกเด้งออนไลน์

Table of Contents