การแบ่งประเภท กองทุนรวม จำเป็นต้องทราบเพื่อช่วยตัดสินใจในการลงทุน

กองทุนรวมมีอยู่หลายประเภท เกณฑ์ในการแบ่งก็หลากหลาย แต่เราจำเป็นต้องรู้ไว้ทั้งหมด
กลั้นใจสักนิด แม้เราจะไม่ได้ลงทุนครบทุกประเภท แต่ก็ควรรู้รายละเอียดไว้
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสับเปลี่ยน และปรับแผนการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

แบ่งตามลักษณะการซื้อขาย
กองทุนเปิด – กองทุนปิด

แบ่งตามระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงต่ำมาก: กองทุนรวมตลาดเงิน, กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น
ความเสี่ยงต่ำ: กองทุนรวมตราสารหนี้ (ระยะสั้น, ระยะยาว)
ความเสียงกลาง: กองทุนรวมผสม
ความเสี่ยงสูง: กองทุนรวมตราสารทุน
ความเสี่ยงสูงมาก: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน,
กองทุนรวมสินค้า โภคภัณฑ์ (ทองคำ, น้ำมัน)

กองทุนรวมพิเศษ
กองทุนรวมเพื่อประโยชน์ทางภาษี (LTF, RMF) – กองทุน ETF – กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนที่ลงทุนในกองทุน

กองทุนปิด และกองทุนเปิด
ถ้าเราแบ่งกองทุนรวมตามลักษณะการจำหน่ายและการขายคืน หน่วยลงทุน
เราจะแบ่งกองทุนได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

กองทุนปิด (Closed-end Fund) คือ กองทุนรวมที่บลจ. เปิดขายหน่วยลงทุนครั้งเดียวตอนเริ่ม จัดตั้งกองทุน คนที่ซื้อหน่วยลงทุนต้องถือไว้จนครบกำหนด จึงจะขายคืน หน่วยลงทุนได้ เพราะฉะนั้น เงินที่นำมาลงทุนกองทุน ต้องเป็นเงินที่เย็นพอสมควรแต่ไม่ใช่ว่าซื้อแล้วจะขายคืนก่อนไม่ได้เลย เพราะเมื่อมีคนซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนแล้ว บลจ. ก็อาจนำไปจดทะเบียนในตลาดหุ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการเงินทุนกลับคืนก่อน สามารถนำหน่วยลงทุนไปขายคืนได้ในราคาตลาดขณะนั้นเพราะฉะนั้น ราคาขายก่อนกำหนด จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับ NAV ของกองทุนเหมือนราคาขายเมื่อครบกำหนดแต่ขึ้นอยู่กับว่ากองทุนเป็นที่นิยม คนต้องการมากน้อยแค่ไหน ถ้าคนต้องการหน่วยลงทุนที่เราถือมีมาก ราคาก็จะสูง แต่ถ้าคนต้องการน้อย ราคาก็จะต่ำสรุปแล้วกองทุนปิดก็คือ กองทุนที่เน้นซื้อครั้งเดียวแล้วถือยาว ไปจนครบกำหนดอาจจะขายก่อนกำหนดได้ แต่ก็ขายยาก สภาพคล่องน้อยกว่ากองทุนเปิด

กองทุนเปิด (Open-end Fund) คือ กองทุนรวมที่เราซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้หลายครั้งแต่ละบลจ. อาจกำหนดเวลาการซื้อขายกองทุนไว้ เช่น ซื้อขาย ได้สัปดาห์ละครั้ง เดือนละครั้งแต่ที่นิยมส่วนมากจะเปิดให้ซื้อขายได้ทุกวันทำการของบลจ. หรือ บล. กองทุนอาจจะมีกำหนดเวลาที่ต้องขายคืนหรือไม่มีกำหนดเวลาขายคืนก็ได้คนที่ต้องการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน สามารถซื้อเพิ่มหรือขาย คืนหน่วยลงทุนเท่าไรก็ได้ ผ่านบลจ. หรือตัวแทนจำหน่ายราคาซื้อขายหน่วยลงทุนก็จะคำนวณตาม NAV หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น ณ สิ้นวันทำการของบลจ. หรือบล.

#การลงทุน #ประเภทของกองทุนรวม #โปรโมชั่นufabet

Table of Contents