การดำเนินงานของกองทุน Ep.2

03 สถาบันการเงินอื่น

ผู้ดูแลผลประโยชน์แทนผู้ลงทุน ทุกกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจะต้องมีสถาบันการเงินอื่น เช่น ธนาคารที่ไม่อยู่ในเครือเดียวกับบลจ. มาเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน มีหน้าที่ตรวจทานและติดตามดูแลผลประโยชน์แทนผู้ลงทุน

04 ผู้จัดการกองทุน – นําเงินไปลงทุน

ผู้จัดการกองทุน คือ คนที่วางแผน เลือก และตัดสินใจว่าจะนําเงินที่กองทุนรวบรวมได้นั้น ไปลงทุนในสินทรัพย์อะไร บ้าง เป็นจํานวนสัดส่วนเท่าไร

โดยผู้จัดการกองทุนมักจะเป็นนักวิเคราะห์หรือผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงทุนด้านนั้นๆเพื่อให้คนที่ซื้อกองทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน

#การลงทุน #ทำเงิน #สร้างรายได้ #แทงบอลออนไลน์

Table of Contents