การลงทุนของกองทุนรวม Ep.1

01 คนทั่วไป – ชื่อหน่วยลงทุน

คนทั่วไปอย่างเราๆ ลงทุนในกองทุนรวมได้โดยการซื้อหน่วย ลงทุนจากบลจ.พอเราซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ก็จะถือว่าเป็นเจ้าของสินทรัพย์ใน กองทุนรวมร่วมกัน

หน่วยลงทุน (Unit Trust) ก็คือเงินทั้งหมดในโครงการที่จะเอา ไปลงทุน เอามาหารแบ่งเป็นส่วนเล็กๆ เท่าๆ กันให้เราซื้อได้ในราคาถูกลง ตัวอย่างเช่น โครงการกองทุนรวมแมว จะรวบรวมเงินไปลงทุนซื้อปลา 50,000 บาท โดยแบ่งขายเป็น 5,000หน่วยลงทุน เพราะฉะนั้น คนที่มาซื้อหน่วยลงทุนก็จะจ่ายเงินซื้อแค่ หน่วยลงทุนละ 10 บาท

02 บลจ. – จัดตั้งและกําหนดนโยบาย

กองทุนรวม บลจ. หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คือ บริษัทที่ขออนุญาตจัดตั้งกับกระทรวงการคลัง เป็นผู้ที่ตั้งกองทุนรวมขึ้นมาให้พวกเราลงทุน และเป็นผู้กําหนดรายละเอียดของกองทุนรวม ซึ่งได้แก่ นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

กองทุนรวมแต่ละกองทุนตั้งขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายเน้นลงทุน ในด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลักแต่ก็จะลงทุนในด้านอื่นด้วยบ้างเล็กน้อย เป็นการกระจายลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง หรือเก็บเงินสดสํารองไว้ เป็นสภาพคล่องของกองทุน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนว่ากองทุนจะลงทุนในอะไรบ้าง กี่เปอร์เซ็นต์ เหล่านี้ บลจ. เป็นผู้กําหนด และระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

โดยทางธนาคาร, บลจ. หรือ บล. จะให้เราอ่านตั้งแต่ก่อน ตัดสินใจซื้อกองทุนแล้ว เมื่อบลจ. รวบรวมเงินจากการซื้อหน่วยลงทุนได้แล้ว บลจ. จะนำเงินนั้นไปลงทุนหรือตลาดเงินตามแผนที่ผู้จัดกรกองทุนวางไว้

พอเวลาผ่านไปเราที่ซื้อกองทุนก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา ตามสัดส่วนว่าเราซื้อไว้กี่หน่วยลงทุน ในรูปแบบของเงินปันผล ดอกเบี้ย กำไรหรือขาดทุนจากส่วนต่างราคา ตอนที่เราซื้อกับตอนที่เราขายหน่วยลงทุน

#การลงทุน #การเงิน #หาเงิน #วิธีการใช้เงิน #บาคาร่า

Table of Contents