ระวัง!! สิงหานี้ นักลงทุนตราสารหนี้ เตรียมพบการจดเก็บภาษี 15%

เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญว่า หลังจากออกประกาศนี้ 90 วัน กองทุนรวมเมื่อมีรายได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ ต้องเสียภาษี 15 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่ไม่ต้องเสียภาษี

ทันนี้ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 19พ.ค. 2562 จะมีผลบังคับใช้คือประมาณกลางเดือน สิงหาคม 2562 แต่ไม่มีผลย้อนหลังกองทุนตราสารหนี้ โดยทางกรมสรรพากรประเมินว่าจะจัดเก็บภาษีได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1,600-2,500ล้านบาท

แท้จริงแล้วการแก้ไข พ.ร.บ. ฉบับนี้ คือการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนรวม ในอัตตราร้อยละ 15 จากเดิมที่ไม่เคยจัดเก็บภาษี ส่งผลให้นักลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต้องรับภาระจ่ายภาษี ทำให้ส่งผลกระทบต่อการลงทุน หากนักลงทุนท่านใดที่คิดจะลงทุนแล้วหละก็ควรรู้ข้อมูลนี้ไว้ด้วยเพื่อนช่วยตัดสินใจในการลงทุน

Table of Contents